Android

Godne pole­ce­nia Aplikacje Android, cz. 3 – trans­port

Przyszedł czas na kolej­ne zesta­wie­nie god­nych pole­ce­nia apli­ka­cji. Tym razem przed­sta­wię te, któ­re uła­twia­ją mi poru­sza­nie się w tere­nie - tym bar­dziej i mniej zna­nym… Będzie coś dla „miesz­czu­cha”, któ­ry musi odna­leźć się w miej­skiej dżun­gli, jak i dla odkryw­cy „nowych lądów”… :-)

Continue reading

Standard
Android

Śledzący fan­pa­ge tego blo­ga na Facebooku, na pew­no już wie­dzą, że od dwóch tygo­dni mam nową zaba­wecz­kę - w jed­nym z ostat­nich wpi­sów wspo­mnia­łam o tym, że chęt­nie się pozbę­dę moje­go HTC Desire Z na rzecz inne­go cacusz­ka… Zdecydowałam się w koń­cu na zakup tele­fo­nu bez pośred­nic­twa salo­nu fio­le­to­wej sie­ci Play (w któ­rej mam swój numer), a w zamian za to zna­czą­co obni­ży­łam swój abo­na­ment, któ­re­go i tak nie dawa­łam rady wyko­rzy­sty­wać…

Continue reading

Nowa zaba­wecz­ka… :)

Notatka na marginesie
Android

Moja tele­fo­nicz­na przy­go­da…

Moja przy­go­da z sie­cią GSM zaczę­ła się tak napraw­dę dość póź­no, jeśli porów­nać to z obec­ny­mi cza­sa­mi, kie­dy dziec­ko w wie­ku wcze­snosz­kol­nym dosta­je już swój pierw­szy tele­fon… Ja swo­ją pierw­szą komór­kę otrzy­ma­łam na okres waka­cji, kie­dy dosta­łam się do liceum, czy­li było to w roku 1998 (15 lat temu). Była to już wysłu­żo­na (uży­wa­na wcze­śniej przez tatę)…

Continue reading

Standard
Android

Godne pole­ce­nia Aplikacje Android, cz. 2 – TV i Video

W dzi­siej­szym zesta­wie­niu przed­sta­wię apli­ka­cje zwią­za­ne z odtwa­rza­niem video, czy­li min. poka­żę na jakim pro­gra­mie oglą­dam fil­my z napi­sa­mi, przed­sta­wię naj­po­pu­lar­niej­sze sta­cje tele­wi­zyj­ne w wer­sji on-line, jak rów­nież dwa ser­wi­sy z fil­mi­ka­mi użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu. W moim spi­sie nie zabrak­nie rów­nież miej­sca dla innych apli­ka­cji powią­za­nych z tema­tem wideo, ale nie­ko­niecz­nie tyl­ko z jego odtwa­rza­niem.

Continue reading

Standard