Kulinarny antytalent

Zapiekanka na cie­ście kala­fio­ro­wym

Zapiekanka na spo­dzie kala­fio­ro­wym jest świet­nym daniem dla osób, któ­re są na die­cie i uni­ka­ją wszel­kiej maści maka­ro­nów. Ser ched­dar, uży­wa­ny do posy­pa­nia zapie­kan­ki na górze, moż­na zastą­pić innym serem żół­tym o mniej­szej zawar­to­ści tłusz­czu i dodat­ko­wo ogra­ni­czyć jego ilość. Do wer­sji jesz­cze bar­dziej die­te­tycz­nej uży­łam mniej ziem­nia­ków - nie kła­dłam ich na „zakład­kę”, ale na pła­sko na całej powierzch­ni zapie­kan­ki. Przepis ten pocho­dzi z dwu­ty­go­dni­ka ale pycho­ta!

Zapiekanka na cieście kalafiorowym

Continue reading

Standard