Maskotka dinozaura

Przyszedł czas na więk­sze szy­cie… Padło na duuuże­go dino­zau­ra, może tro­chę na wyrost dla mojej córy, ale już teraz sobie na nim ćwi­czy­my łapa­nie rów­no­wa­gi. Z efek­tu jestem napraw­dę zado­wo­lo­na, choć jest parę rze­czy, któ­re mogła­bym zro­bić zde­cy­do­wa­nie lepiej… ;-) Czytaj dalej

Standard

Zestaw 32 stopek do maszyny do szycia z AliExpress

Jak wie­cie, zaczę­łam szyć… :) Moja maszy­na w zesta­wie ma kil­ka sto­pek, ale zabra­kło wśród nich tej do ście­gu overlock’owego, dzię­ki któ­rej moż­na szyć takim ście­giem od razu po brze­gu mate­ria­łu, bez koniecz­no­ści póź­niej­sze­go jego odci­na­nia (tak to wyglą­da bez takiej stop­ki, jeśli nie ma się overlock’a). Jestem począt­ku­ją­cym ama­to­rem, więc oczy­wi­ście bar­dzo dużą uwa­gę zwra­cam na cenę… Czytaj dalej

Standard

Maszyna do szycia i moje pierwsze uszytki…

Wiem że świę­ta już daw­no za nami, ale wie­rzy­cie w Św. Mikołaja? Ja chy­ba mam pod­sta­wy by wie­rzyć… ;-) Wymarzyłam sobie na gwiazd­kę maszy­nę do szy­cia i ją dosta­łam… Dokładnie taką, jaką chcia­łam, więc chy­ba jed­nak ist­nie­je sta­rzec w czer­wo­nym płasz­czu i z bia­łą bro­dą, któ­re­go sanie cią­gną reni­fe­ry. :-)

Czytaj dalej

Standard