Opublikowano:

Jak dodać skrót pro­fi­lu Chrome do paska zadań w Windows 10?

Skróty Chrome w menu start

Postanowiłam podzie­lić się drob­ną pora­dą uspraw­nia­ją­cą korzy­sta­nie z mojej ulu­bio­nej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej - Chrome. Mam w niej zało­żo­ne kil­ka pro­fi­li (m.in. pro­fil pry­wat­ny i służ­bo­wy), lecz stan­dar­do­wo skrót do prze­glą­dar­ki jest „nie­sper­so­na­li­zo­wa­ny” i otwie­ra prze­glą­dar­kę z pro­fi­lem z któ­re­go ostat­nio korzy­sta­li­śmy, a jeśli to nie jest ten, któ­ry aktu­al­nie potrze­bu­je­my, to trze­ba się ręcz­nie prze­łą­czyć na odpo­wied­ni. Rozwiązanie tej małej nie­do­god­no­ści jest napraw­dę pro­ste! Czytaj dalej Jak dodać skrót pro­fi­lu Chrome do paska zadań w Windows 10?

Opublikowano:

Dzieje się…

Z tym moim blo­go­wa­niem wycho­dzi tak jak zwy­kle… czy­li bar­dzo je zanie­dbu­je. :( Brak cza­su może i jest wyja­śnie­niem, z dru­giej stro­ny podob­no dla chcą­ce­go nic trud­ne­go…

Z ogło­szeń para­fial­nych:

  1. Po pierw­sze i NAJWAŻNIEJSZE - powięk­szy­ła mi się rodzi­na - tak, tak Haker w spód­ni­cy pięć mie­się­cy temu zosta­ła mamą…
  2. Po dru­gie na blo­gu poja­wia­ją się dwa nowe dzia­ły - tro­chę mniej zwią­za­ne z samym IT, ale jed­nak mi bli­skie… Dojrzałam do decy­zji by umie­ścić wszyst­ko w jed­nym miej­scu, a nie posia­dać ileś małych blo­gów, któ­rych i tak za czę­sto nie aktu­ali­zu­ję.
    • Dwie lewe ręce, to dział poświę­co­ny sze­ro­ko poję­te­mu DIY. Już od jakie­goś cza­su swo­je zain­te­re­so­wa­nia kie­ru­ję w stro­nę bar­dziej manu­al­nych rze­czy - głów­nie dla relak­su i by dać odpo­cząć oczom od moni­to­ra… (kanał RSS)
    • Dział Kulinarny anty­ta­lent, to zaś kon­ty­nu­acja moje­go blo­ga o goto­wa­niu. Przeniosłam tu całe jego archi­wum wraz z komen­ta­rza­mi. (kanał RSS)

Dla osób zain­te­re­so­wa­nych sub­skryp­cją tyl­ko jed­ne­go z tych dwóch dzia­łów są oddziel­ne kana­ły RSS (lin­ki powy­żej).

Pozdrawiam i już nic wię­cej nie obie­cu­ję, bo wyj­dzie jak zwy­kle…

Opublikowano:

Dłuższa nie­pla­no­wa­na prze­rwa…

Witam ponow­nie i prze­pra­szam Was za te moje prze­sto­je. :(
Blogować bar­dzo lubię, tak samo jak i dzie­lić się wie­dzą z inny­mi… Niestety ostat­nio moja pra­ca zawo­do­wa pochła­nia więk­szość moje­go cza­su, a co gor­sza ener­gii twór­czej - stąd cały ten zastój na blo­gu… Obiecuję, że jak tyl­ko ogar­nę się zawo­do­wo, czy­li poza­my­kam dodat­ko­we zle­ce­nia, któ­re nade mną wiszą, to wró­cą do two­rze­nia nowych tre­ści! Mam nadzie­ję, że jesz­cze chwi­lę na mnie pocze­ka­cie, a na razie - od cza­su do cza­su, wrzu­cam coś na fan­pa­ge’a na Facebooku (tu link, dla korzy­sta­ją­cych z Gooogle+), do któ­re­go obser­wo­wa­nia ser­decz­nie Was zapra­szam! Czytaj dalej Dłuższa nie­pla­no­wa­na prze­rwa…

Opublikowano:

Jak dodać zna­jo­me­go w Spotify bez face­bo­oka?

Któż nie zna ser­wi­su muzycz­ne­go Spotify? Niestety nie zauwa­ży­łam w nim tra­dy­cyj­ne­go wyszu­ki­wa­nia zna­jo­mych, a poja­wi­ła się u mnie ostat­nio potrze­ba doda­nia zna­jo­mej, któ­ra nie ma połą­czo­ne­go kon­ta z face­bo­okiem… Chciałam jed­nak podzie­lić się z nią zna­le­zio­ną muzy­ką, więc szyb­ko się nie pod­da­łam i… zna­la­złam roz­wią­za­nie!

Czytaj dalej Jak dodać zna­jo­me­go w Spotify bez face­bo­oka?

Opublikowano:

Godne pole­ce­nia Aplikacje Android, cz. 3 – trans­port

Przyszedł czas na kolej­ne zesta­wie­nie god­nych pole­ce­nia apli­ka­cji. Tym razem przed­sta­wię te, któ­re uła­twia­ją mi poru­sza­nie się w tere­nie - tym bar­dziej i mniej zna­nym… Będzie coś dla „miesz­czu­cha”, któ­ry musi odna­leźć się w miej­skiej dżun­gli, jak i dla odkryw­cy „nowych lądów”… :-)

Czytaj dalej Godne pole­ce­nia Aplikacje Android, cz. 3 – trans­port